اولین جلسه آموزش دفاع شخصی ویژه مدیران فروش

و نمایندگان بیمه زندگی خاورمیانه استان فارس در سال 1400